अध्यक्ष

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

Elected or Staff: 
Elected Official

रामकृष्ण थापा

Image: 
फोन: 
९८४१६३०२७५,९८५१२१५०६३