शिवपुरी गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा का झलक हरु ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।