जन प्रतिनिधि

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५१२५४०६३

अध्यक्ष

फोन नं: ९८४१६३०२७५,९८५१२१५०६३