FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फर्निचर खरिद सम्बन्धी अनलाईन/हार्ड कपी बोलपत्र आह्वानको सूचना!

ठे.नं. २०७६-७७/१०,११ र १२ सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

तपसिलका बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

1. Upgrading Work of Aange Gahiro – Janaki Mabi – Todke Bhanjyang Rural Road (Ch: 0+000 to 2+600 kms) SRM/NCB/WORKS/2076-77/10

शिवपुरी स्वास्थ्य ईकाई भवन र वडा नं ७ कार्यालय भवन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

शिवपुरी टेलीभिजन