सूचना तथा समाचार

चालु आ.व.को समिक्षा तथा आगामी आ.व. २०७६/७७ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

please find the sample forms in the link below:

https://drive.google.com/open?id=1xDd101rrnuDIwZrqjnfG01L8Z_qmDHvo

For more info:

please contact

Chief Administrative Officer

रोजगार संयोजक छनौट सम्बन्धि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

रोजगार संयोजक छनौटको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धमा